Search form

Matiu 23:33

33Nikare zi mamai. Nikare zira mai awiso. Pasinara ina dega niaore amira bayai awa zora awai nikare nogo wero dainamunowi?