Search form

Matiu 23:37

Yesu meni Yerusalem nata susu emo sero di sero awenua.

37O Yerusalem ema bama, Yerusalem ema bama. Nikare porofete dawewa betinowera. Noko Anutu meni ge ema nisokare nana potawi susawewera nukare awa omata meni dawewa betinowera. Kokara mia meni mai awiso nuso wabu duru potiro sanitinowia da ago ine nane ema bama nikare poti dara namu wawena nikare azu towewa.