Search form

Matiu 23:6

6Ago inoise ana-bona wero naira bera ena nukare ema bamu sia sero nena bamu potara namu towera. Ota yere ibura ena ema bama nana benaura arumamu yaba inowera.