Search form

Matiu 23:9

9Ago wero zebura ema zore ‘gera mama nasokare’ oko sawe. Mama nisokare daimata utura awa daba awa.