Search form

Matiu 24

Yesu meni Anutura ibu bamu sisara tepo wamunoya amira ge senua.

1Yesu nu Anutura ibu bamura ena kei awero susaunu bua mai nuso meni nuso nana bamuro ibu bamura so gipamu sewa. 2Ago wewa nu ge ina ego senua awa, “Nena bamubamu iti gosinowa amira na me memeka sana giu. Iwo meni ibu ziwero sisara tepo wamunoya. Ibura omata zo oko duara zora nana tame itamunoya.”

Ama yaya-buyaya zebura kei awamunoya amira ge senua.

3Yesu nu Oliwa dirumura witiro arumuro itinu bua mai nuso meni imata nuso nana zora bamuro atata wero sewa awa, “Nena sesesa awa be nazi kei awamunoi? Ota kei awai be niso, o zebu tepo waira be awa zora awinuai tani ne kei awai ganakare ziwamunoi?” 4Ago sewa Yesu meni ego tugata wenua awa, “Ema eni meni duba nisokare sisameraya, uma wero baititinoise noiwo. 5Nera kota, ema witai ami kei awero esega namore wero ego samunora, ‘Na Kristo Soyai Ema nisokare ewa.’ Ago toise erama eto oko duba siso-siso wamunora. 6Nikare bogi-zuzuna zorage itamunora amire bogi-zuzuna zora-zarako itamunora amira oziga ninamunowa. Niniro azu oko wawe. Nena awa gita kei awaise sai itia. Nena ago ine kei awamunoya, ata zebura be eya oko tepo wamunoya. 7Dubu zo meni eriro dubu zore dai bogi-zuzuna wamunora. Ota ema tua enira dubu meni eriro ema tua enira dubure dai bogi-zuzuna wamunora. Dora botiyo babezinoma kei awerota kei awero awamunora. Noko, duwi babezinoma sumurota sumuro awamunora. 8Bama mai pumamu inowera amira yaya mena pei-kaka zaawinowia. Ata ama meni awa bamubake kei awinowia. Ago ine yaya sesena awa kei awai amire yaya bamubake ama kei awamunoya, awa gamunowa.

9Be amira ana ema eni meni nikare puro iwora wanera potara puro doise gaise awero dara bebetenamunowa. Ema zebu sero ami namore tini kapai pupinoise nikare bua mai naso amire iwo wamunora awa. 10Be amire ema saisai ami utura ge duamunora. Doro ge ina-busa inoise otao nusokare awa poti iwora wanera niro iwo ina-wa wamunora awa. 11Ota porofete opi sai dainiro meni kei awero ema saisai duba sisamunora awa. 12Utura ge dai meni bamubake wamunoya susu amira ema dainiro amira nana dumi pumai tepo wamunoya awa. 13Are zo nu utura ge puro ziro tata-tata inoise zewai wero dopero noma betamunoya nu awa Anutu meni soero pumamunoya. 14Anutu imata Tua wero nuamunoya amira ge bowi emi zebu sero te wero bayai ema dubu giti meni ninara amire be tepo wamunoya awa.

Nena waya me waya zo kei awamunoya.

15Are nena waya me waya gera wai, porofete Daniel meni nena amira ge gaenua, ami ibu bamura masi saramai amira dopai gamunowa awa. (Ge azipitinosa ami niniro baitiyo.) 16Ago ine kei awai giro Yudaya zebura itamunora ami azu sumuro bamu dirumura narise. 17Ago inoise zo nu so nusora ope itamunoya ami neu-nau nuso sora itia awa pumamu oko toyaise. 18Ota zo nu buye nuamunoya ami tama woi nuso doti itia awa pumamu oko ewesemuro nate bayaise. 19Oi, bama wasou wai ata bama mai unore, nukare pena-pana sumai ine tepo, are na nukare emo zo apinona. 20Azu bayai nisokare awa wara be amire o Sabat pura amira ana kei awai wa menita Sabat purara lo ge meni nikare gazai azu, Tua isa sewo. 21Nera kota, be amira ana mou bamubake kei awamunoya awa. Zebu kei awenua ana zaawero tupie dowa mou zo ago ine oko kei awenua. Ata ama zo ago ine noko oko kei awamunoya. 22Are Tua meni be awa kaka kapamu wamia, awa erama dapikarago sisero tepo wamera. Ota nu gegenai dubu nuso emo wero amire be awa kapenua, are apunu-kaka wamunoya awa.

23Are be amire ema zo meni nimorekare ego sai oko ninawe, ‘Ewa Soyai Ema nasokai awa.’ Ota, ‘Soyai Ema nasokai owa.’ Ge ago ine sero muro baro awara oko ninawe. 24Be amira ana Soyai Ema opi enire porofete opi enire ami kei awamunora. Kei awero eramara duba siso-siso wamu sero tani putoure eni ata tani benau sekare witai awa wamunora. Ago inoise Anutura gegenai dubu awa dai amira duba siso-siso wamu sero bua bamu wamunora awa. Ata nukare Anutura gegenai dubu amira duba siso-siso wai ine tepo, are wero zainamunora awa. 25Na nena ama kei awamunora amira ge nimorekare bere-bere tona.

26Are amire ‘Kristo so erama tepo amira ana kei aweti genakare,’ asara oko gamu bayawe. Ota ‘So du ena bezero iti genakare,’ awa dai sara oko ninawe. 27Nera kota, piri-piri meni piri-piri awawi waiko witaira ena zasimuro eniba bamu waiko osaira niro tepo inowia, da ago ine na Emara Mai meni kei awamunona.

28Bua awawi ni oa meni ibosi giro kokounitinowera.

Ama Emara Mai mamunoya.

29Yaya mena-mana iwore dai tepo wai amire waiko mume wamunoya awa. Ago wai inuara zasimai awa dai tepo wamunoya awa. Ota kuna meni awa utura ena sokero osamunora awa. Ago inuai amire putou utura itewera ami zipamunora. 30Ago wai amire Emara Mai amira owe utura ena kei awai ema zebu sero ami di toise itara na Emara Mai meni utura bereze tame putoure zasimai bamu nasore dai kei awana gamunora awa. 31Are so bamu pisara ge sai na angelo dubu naso iyetana zebu wenare wenare iketa bageni amira baro gegenai dubu naso pumamunora awa.

32Nikare ni fik amira tani awa kotumuro amire susu zo giu. Bona nuso gotu gi nuso zazawera be amire nikare giro, ‘O, waikora be zora awinoya,’ asinowewa awa. 33Are nena awa dapikarago kei awero tepo wai giro ego sewo, ‘Nu zora awetia. Toyai bera atune dopinoya.’ 34Na me sane. Ema bama zeme zebura nora ami kaka betero tepo wamu nuara amire nena awa dapikarago kei awero tepo wamunoya awa. 35Ama uture zebure nuto sisero tepo wamunorato awa, ata ge naso meni awa oko sisero tepo wamunoya.

Yesu kei awaira be nuso awa oko gosinonakai.

36Ota nena kei awai amira waiko beta aua be awa ema zo meni oko gosinoya. Utura angelo nukare da ago ine oko gosinora. Na Mai meni da ago ine oko gosinona. Mama nu imata gosinoya awa. 37Tani gita Noa wara kaka witamure inoisowa da ago ine inuara na Emara Mai ewesemuro mamunona. 38Nukare ou wama bamu kaka mamure nena pupise nise awinoise bama ina-pota wero atitinoise noisowa. Ago inoise noisouta asero noiwa Noa wara witinua awa. 39Witinu nukare ou wama tupinua awa kaka gamu itiwa ou wama bamu muro nukare gogowero tepo wenua awa. Emara Mai amira kei awai bera ena da ago ine wamunora awa. 40Be amira ana ema eto buye nuarato na zo pumuro zo duamunona awa. 41Bama eto ma ditinoise itarato na zo pumuro zo duamunona awa. 42Tua nisokare meni be nazi kei awamunoi, awa nikare kaka ninamu inowewa, are duba nisokare meni dia wero baititinoise noiwo. 43Nikare susu ego giwo. So zora mama meni bewana ema pire mamunoya awa gamia, awa nu seka zisero itise so nuso dia wero baitai bewana ema oko toyamia. 44Are Emara Mai amira kei awai be kaka gamu inoise na oko mamunona ago tuawa be amire mamunona. Ami emo nikare sia inoise noiwo.

Kei awai be nuso awa dia wanisekai sero soumai zora potiro senua.

45Nikare soumai kokopai wero noiwo. Soumai kokopai nu kotumai ewanana puro nuai giro ema tua nuso meni nu soumai nuso dapikarago dia waise samunoya. Nu nukare dia inoise wo ma numorekare potitinuaise samunoya awa. Ema tua nuso meni bua ge awa numore potiro doro baro nuamunoya. 46Are soumai ami bua numore sai awa te dipinoise nuai, ema tua nuso meni ewesemuro bua nusora me giro tani kokopai numore wai yawa sara wamunoya. 47Na me memeka sane. Ema tua nuso meni dia bua bamu soumai amire potitinoise nena nuso bamubamu dapikarago dia waise samunoya. 48Ota soumai awa dia waya noise duba nuso meni ego samunoya, ‘Ema tua naso meni eya oko ewesemamunoya. Noma ama ewesemamunoya.’ 49Ago toise sou wai bua emare bamere dero usi-besi inoise otao nuso eni ou zewai niro dau inowera amire dai ana-bona wise ou zewai nise awinoise dau wamunoya awa. 50Ago inoise noma ema tua nuso ewesemaira be awa kaka gamu inoise nu eya oko ewesemamunoya ago toise nuai, ema tua nuso ewesemuro mamunoya. 51Muro soumai awa pena-pana wezero dero ge opi sai emara ina tamamunora masi da amira potamunoya. Ana di zawa gatero zarinoise itamunoya awa.