Search form

Matiu 24:6

6Nikare bogi-zuzuna zorage itamunora amire bogi-zuzuna zora-zarako itamunora amira oziga ninamunowa. Niniro azu oko wawe. Nena awa gita kei awaise sai itia. Nena ago ine kei awamunoya, ata zebura be eya oko tepo wamunoya.