Search form

Matiu 24:7

7Dubu zo meni eriro dubu zore dai bogi-zuzuna wamunora. Ota ema tua enira dubu meni eriro ema tua enira dubure dai bogi-zuzuna wamunora. Dora botiyo babezinoma kei awerota kei awero awamunora. Noko, duwi babezinoma sumurota sumuro awamunora.