Search form

Matiu 25:1

Bama diri wana eto amira uge.

1Be bamu awa kei awai amire utura itewia ami imata Tua wero nuamunoya amira susu awa ego ine kei awamunoya. Na sou bama diri 10 amira potiro sana giwo. Ema zo meni seronai nuso atamu sero seronaira mamera nana tupia. Are sou bama diri 10 ami ema awa ebete ena tamuro puro mamu sero lam nusokare puro susawera awa.