Search form

Matiu 25:10

10Ago tora giro nukare ou zuma gayamu sasawera ema awa kei awinoya. Are sou bama diri 5 nena sia wero lam nusokarere dopero itera awa uzumi ataira ana-bona wamu mamera sora toitinora. Sora toiro so be gazero ana-bona ninoise itera awa.