Search form

Matiu 25:14

Yesu nu soumai etorobara meni moni pumuwa amira potiro senua.

14Yesu meni ego senua awa, “Utura itewia ami imata Tua wero nuamunoya amira susu gawise sero na soumai etorobara amira potiro sane. Ema tua zo meni zora-zarako bayamu sero dia dubu nuso dorowe dara niro moni nuso dia warise kanowenua.