Search form

Matiu 25:44

44Ago sana naso nana atune itamunora ami ego samunora awa, ‘Tua, ni nana ma kau inoise, ou kau inoise, itai-matai kau inoise, mo kau inoise, yayareta benai sora itisa ni kaka soremamu wenikare?’