Search form

Matiu 25:45

45Ago sara na ego samunona awa, ‘Na me memeka sane. Otao mamai naso osai nusokare nana daimata mai awa kaka kora wamu wewa, awa namore kaka wamu wewa ago inoya awa.’