Search form

Matiu 26:10

10Ago sewa Yesu meni niniro numorekare ego senua awa, “Nikare nogoro bamere zuzu towi? Bama nu namore dumi pupinoi ewanana inoya.