Search form

Matiu 26:14

Yudas meni Yesu kereniro iwora wanera potamu moni pumunua.

14Are bua mai nuso 12 nusokare nana zo zazo nuso Yudas Iskeriot nune ami pris babezinomara nana bamuro