Search form

Matiu 26:24

24Na Emara Mai meni ebata namore sero gaewa amira bayamu sero inona awa. Ota ema na kerenamunoya nu awa, oi! ina nuso nogo pumamunoi? Mia nu kaka pumamu wamia, awa nu waya oko tamamia.”