Search form

Matiu 26:25

25Ago senu Yudas kerenai ema ami da ago nu atata wero senua awa, “Gipai ema, namore tosita?” Ago senu ina ego senua awa, “Tosa awa.” Ago senua awa.