Search form

Matiu 26:33

33Ago senu Petoro meni ego senua awa, “Eni bamu awa dapikarago ni azu duara nane ni oko duamunona.”