Search form

Matiu 26:35

35Ago senu Petoro meni ego senua awa, “Nukare na nimore dai dara betanise samunora, ata saineba, na ni oko begi wamunona.” Ago senu bua mai otao mamai eni meni da ago nu soremuro sewa awa.