Search form

Matiu 26:48

48Gita kerenai ema meni iwo dubu bamure ge zo gipero ego senua awa, “Ema nane saniro imamunona, numa awa. Nu awa saniro pumamunowa.”