Search form

Matiu 26:50

50Ago wenu Yesu meni ego senua awa, “Otao, bua niso wamu sero mesa awa we tepo wae.” Ago senu nukare muro nu puro wana beniwa awa.