Search form

Matiu 26:53

53Ni susu naso itia awa kaka gamu inoise ago inosita? Mama naso isa sana zeme-zemeke angelo 70,000 potai osero na soremamera, ata dotinona.