Search form

Matiu 26:56

56Ota nena ei awa porofete meni ge gaewa awa me wero tepo waise kei awinoya.” Ago senu bua mai nuso nukare dapikarago Yesu doro zanero tepo wewa awa.