Search form

Matiu 26:57

Yesu pris bamu amira nana sora puro witiro ge bua wewa.

57Ema Yesu ziro saniwa ami nu puro bamuro pris bamu zazo nuso Kayafa amira nana sora puro witiwa. So amira ena lo ge gipai emare simaire ami auniro itiwa awa.