Search form

Matiu 26:58

58Yesu puro susauwa Petoro nu asike ena ama ganinoise bezegi-bezegi bamunua awa. Susaumite kei awero pris bamu amira nana goma mokara toinua awa. Toiro pris bamura soumai amira nana soe ego sero arumuro itinua awa, “Yesura ge nogo sara zewai wamunoi, ego itise ninane.”