Search form

Matiu 26:6

Bama zo meni Yesu ou zamare gutenu pumunua.

6Yesu meni Betani nate bamuro Simon boya ayare noinu kora wenua amira nana sora ena nena ninoise itinu