Search form

Matiu 26:63

63Ago senu Yesu meni ge ina kaka samu tepo dopero itinua awa. Ago wenu pris bamu meni noko atata wero senua awa, “Anutu putoure amira nana benaura ni atata wana se zewai wae. Ni Yuda emara Soyai Ema zazo Kristo, Anutura Mai meta tepo ni?”