Search form

Matiu 26:68

68numore ego sewa awa, “Yei, Soyai Ema Kristo. Ni porofete wero giro se, ema ni doinoya amira zazo aweni?”