Search form

Matiu 26:69

Petoro meni Yesu begi wenua.

69Ago inoise noiwa Petoro nu goma mokara nate kakame itinua awa. Itinu soumai bama diri zo meni nuso nana bamuro ego senua awa, “Nine ami Yesu Galilaya ema omire dai nowesa awa.”