Search form

Matiu 26:71

71Ago sero eriro goma toyai bera kenara baro itinu noko soumai bama diri zo meni giro ema ago itiwa amire ego senua awa, “ma ei awa Yesu Nasarete natara amire dai nowia.”