Search form

Matiu 26:73

73Ago sero dopinoinu be apunu-kaka tepo wenu ema itiwa ami Petoro nana bamuro ego sewa awa, “Nakare ou ge niso ninitinonakare Galilaya emara ge ine inoya. Ni me dubu nusora zo awa.”