Search form

Matiu 26:75

75Are Yesu meni gita ge ego senua, “Kokara ge kaka samure nine na begi wasa be etorobara wamunoya,” ge awa kotumuro kei damu niro di bamu senua awa.