Search form

Matiu 27

Yudas kerenai ema meni nukare Yesu puro bamu Pilato nana niwa giro nu mui dube wenua.

1Pina atinu pris babezinomare simaire nukare poti dara niro te aunitinoise Yesu dara betaise sewa zewai wenua awa. 2Ago wero sewa Yesura wana eto beniro puro Romara ema tua Pilato amira nana bamuwa awa.

3Betaise sewa zewai wenua awa Yudas kerenai ema meni niniro giro nogoro ago weteni asero duba nuso waya wenu moni potiwa awa puro bamuro pris babezinomare simaire potinua awa. 4Ago inoise ego senua awa, “Na were-were wero ema pasina tepo awa kerenena pumewa.” Ago senu nukare ego sewa awa, “Nakare ne wanisekare muro tosi? Awa nena niso gege.” 5Ago toise moni eseniwa puro bamuro Anutura ibu bamura apenu witinu nu doro baro mui dube wero betenua awa.

6Ago wenu pris babezinoma meni moni silva awa sianiro poti dara niro ego sewa awa, “Moni ei awa dai betaira zuma, are ibu bamura akoura potanakai oko te wamunoya.” 7Are nukare moni ami ne wamunonikai asero ina-sa inomite sewa te wenu moni awa puro bamuro au wai emara nana zebu agewa zo zuma gaewa awa. Ema esewa muro betara ana gowara bi diti waise sero zuma gaewa awa. 8Are zebu amira zazo “Orara Zuma Gayaira” asewa zewai wenua itewia awa. 9Are porofete Yeremiara ge me wenua awa. Ge awa ego awa,

Isreli ema nukare zuma nuso

silva moni 30 asewa awa.

10Ema moni silva 30 ami au wai emara

nana zebu zuma gaewa awa.

Tua meni namore senua da ago wewa.

Pilato meni Yesu ni pasinaira betaise sewa nininu zewai wenua.

11Nukare Yesu puro bamuwa ema tua nana benaura dopenu ema tua meni atata wero senua awa, “Ni Yuda emara ema tua ni?” Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Iyo, tosa awa.” 12Ago senu pris babezinomare simaire meni nu gera potamu toiwa nu ge ina oko senua. 13Ago wenu Pilato meni atata wero senua awa, “Nimore ge mou-mau tora awa ninitinosita?” 14Ago senu Yesu meni ge ina kaka samu tepo itinu ema tua meni giro di taininua awa.

15Betai Daininua amira pura sero ema tua nu Yuda ema zo zazo sasara benai sora ena besero awinoisonua. 16Are be amira ana goroba ema waya me waya zo benai sora itinua zazo nuso Barabas. 17Are ema dapikarago auniro dopinoiwa Pilato meni atata wero senua awa, “Ema zota zo besanise towi? Na Barabas besanise towita Yesu nu ema tua Kristo asai, nu awa besanise towi?” 18Pilato meni nukare Yesu zuzu sero tepo puro bamuro nuso nana potiwa awa kotumuro amire ago senua awa.

19Are ema tua nu ge sai zewai wai masi nusora arumuro itinu bama nuso meni ge ego potinu bamunua awa, “Ni ema saramai amira ge osino zo oko sase. Nera kota, na zeme atua wero nu emo yaya bamu tapinomite gena.”

20Are pris babezinomare simaire nukare ema bama duba gaero ago sewa awa, “Barabas awa-diro Yesu darise seu.” Ago sewa. 21Are ema tua meni noko atata wero senua awa, “Zota zo besanise towi?” Ago senu nukare ego sewa awa, “Barabas.” 22Ago sewa nu atata wero senua awa, “Agoro Yesu Soyai Ema Kristo asinowa numore nogo wamunoni?” Ago atata wenu beta-be wero arero ego sewa awa, “Nu ni pasinaira betaise.” 23Ago sewa Pilato meni noko atata wero senua awa, “Nogoro ago towi? Nu pasina ne wisi?” Ago senu nukare atata amira susu kaka samu inoise arero-worero sewa awa, “Ni pasinaira betaise.”

24Ago sewa Pilato meni uzutiro sero zainiro tetere wero giro bogi bamu kei awai azu inoise senu soumai ou puro muwa nu Yuda emara nana benaura wana nuso sewinoise ego senua awa, “Ema saramai ei awa dai betai amira pasina awa naso nana oko itaise. Awa nena nisokare gege.” 25Ago senu nukare beta-be wero arinoise sewa awa, “Dai betai nusora pasina awa nakare ata saisibuna nasokare amira nana itaise.” Ago sewa awa.

26Are Pilato meni senu Barabas besewa kei awenu nukare Yesu asi wo tata meni wai dirinare ami wezewa awa. Wezinomite dowa amire Pilato meni Yesu ni pasinaira dara betaise sero soldia nana wanera potinua awa.

Soldia meni Yesu isimuwa.

27Roma ema tuara soldia eni meni Yesu puro Roma ema tuara sora witiro sewa soldia dapikarago nuso nana auniwa awa. 28Aunitinoise Yesura tama woi dutero soldiara tama woi izai wosuniwa pumunua. Awa ema tuara tama woi wosunago wewa pumunua. 29Ago wero asi dirinare puro bubuna wero giti nusora wosuniwa awa. Ago wero bogi zo potiwa wana me meni puro dopenua awa. Ago wero nuso nana zora baro bawa diro nu isipitinoise ego sewa awa, “Waiko koko, Yuda emara ema tua.” 30Ago wero pora pisinoise bogi soero pumuro nu gitine dewa awa. 31Ago inoise nu isipitinomite soldiara tama woi dutuniro doro tama woi nuso awa noko wosuniwa pumunu ni pasinaira damu sero puro bamuwa awa.

Yesu ni pasinaira dewa betenua.

32Puro susaumite ebete ena ema zo tamuwa zazo nuso Simon, nu Sairini natara. Nukare nu tamuro awita sewa Yesura ni pasinai soremuro dimunu bamuwa awa. 33Susaumite zebu zo zazo Goligata, ge nasokaira “Giti Kopira Wetu,” ago kei awewa. 34Kei awero ou wainre ou dokaka yaya nuwenaira amire dai dawero potara naise potiwa niro giro donua awa.

35Ago wero nu ni pasinaira dewa awa. Dero amire tama woi nuso itagi wero pumamu sero ozina laki wewa awa. Ago wero amire tama woi nuso kanowero pumuwa awa. 36Ago wero nu dia inoise arumuro itiwa awa. 37Are gitine ike ena susu nera nu deu amira ge ego ine gaero potiwa itinua awa, “Ei awa Yesu, Yuda emara ema tua.” 38Are nukare bewana wai mai eto numore dai ni pasinaira dero zo enibara zo enibara ago potiwa dopewato awa.

39Are masi amira erama izima-sauma inoise Yesu isimuro numore ego sewa awa, 40“Ae, ibu bamu ziwero waiko be etorobara amire ibu seka wamu sisesa ami tama aiso niso gera waira ena soeyo. Ni Anutura mai me nowesa sia, are ni nitope ni pasinaira ena ose dopase.” 41Are pris babezinoma ata lo ge gipai emare simaire nukare da ago nu isipitinoise sewa awa, 42“Nu gita ema eni soremuro kora inoisia, ata nu nutope soremai ine tepo awa. Nu Isreli emara ema tua nasokai nowita, awa ni pasinaira ena zeme osai nu Soyai Ema nasokai me asamunonakai. 43Nune ‘Na Anutura Mai’ asinoise Anutu tuma didinowia, are Anutu meni nu yaba inoise giro nu soero pumaise ganekai.” 44Ago sewa pasina ema eto dai nuto Yesu da ago isimuwato awa.

Yesu betenua.

45Ago numore inoiwa waiko diti 12 klok wenu mume bamu kei awero zebu te wero itinu 3 klok wenua awa. 46Are 3 klok wenua amire Yesu meni arero ego senua awa, “Eli, Eli, lema sabaktani.” Ge nasokaira, “Anutu naso, Anutu naso, ni nogoro na dotinosi?” 47Ago senu dopero itiwa amira eni meni niniro ego sewa awa, “Nu Elia zawa toya.” 48Ota zo meni niniro eya sumuro baro ewara somisomi zo pumuro wain dokakara patiro utura gaero Yesu meni naise sero potinu witinua awa. 49Ago wenu eni meni giro ego sewa awa, “Nima do. Elia meni muro nu dusuniro potai osamunoita, awa ganekai.”

50Are Yesu nu noko zawa bamu gatenu ozana tepo wenu betenua awa.

51Betenu ibu bamura mo bamu kimenai awa ike ena zaawero keero eto wenua awa. Duwi bamu sumunu omata babezinoma bebezeniwa. 52Ago wenu bi diti be zaumunu ge ema gita betai eni meni seka ziwa awa. 53Ago wewa ama Yesu nu nutope gita wero erinu amire nukare diti nusokarera ena eriro Yerusalem nata saramai amira baro ema witai amira nana kei awewa giwa awa.

54Soldiara giti kopi ata ema nusore nukare Yesu dia dopewa ami duwire nena enire dai kei awenua awa giro azu wero sewa awa, “Ema ei awa me Anutura Mai awa.”

55Bama witai Yesu Galilaya zebura ena ama ganinoise sou wewa ami aike dopero tani awa gosinoise itiwa awa. 56Nusokare nana eni awa Maria Madara natera, ata Maria zazo nu Yakoboto Yosefera mia, ata Zebedira mai eto amira mia awa.

Yesu gowewa.

57Tua zinu tuwe Arimatia natara ema waure zo zazo nuso Yosefe, Yesura ge ninitinoise noisonua, ami kei awero 58Pilato nana bamuro Yesura woi pumamu senu nininua awa. Niniro woi pumaise soldiare senu dowa. 59Dowa Yosefe meni woi pumuro mo kapawai seka zo iboi-tatana meni ewero 60puro bamuro omata so seka wamai bi diti nuka nuso gegenai amira Yesu potiro omata bamu zo dereweninu baro be gazenu doro bamunua awa. 61Are bi diti mai bera awa Maria Madala natara nu zazoreto arumuro itiwato awa.

Soldia eni meni Yesura bi diti uma wewa.

62Fraide tuwe wena giti darawa wenu Sarerera be zaawewa be amire pris babezinomare Farisayore nukare poti dara niro Pilato nana bamuwa awa. 63Bamuro ego sewa awa, “Ema tua nasokare, nakare ge zo kotupitinonakare, awa sanekare. Opi ema omi nu seka noise ego toisonua awa, ‘Betero waiko be etorobara wai amire seka ziro eramunona.’ 64Gita nu seka noise nutope Soyai Ema Kristo asasai waya inoisia. Ata zeme meni awa bua mai nuso meni bamuro woi nuso bewana puro tara awero amire, ‘Nu betaira ena eriro seka zia,’ opi ago namorekai sara waya me waya wamunoya. Are nukare ago wai azu ni ge sasa soldia meni baro dia wero baititinuara waiko be etorobara tepo waise.” 65Ago sewa Pilato meni numorekare ego senua awa, “Soldia potitinona. Are nikare puro bamuro potiwo uma wero baititinoise itare.” 66Ago senu nukare soldiare dai baro omata be gazai awa asi meni diwa. Ago wero asi sona besara itai gamu sero asi osino eto awa ni saora mu meni anewa awa. Ago wero soldia eni bi diti dia warise potiro awewa awa.