Search form

Matiu 27:1

Yudas kerenai ema meni nukare Yesu puro bamu Pilato nana niwa giro nu mui dube wenua.

1Pina atinu pris babezinomare simaire nukare poti dara niro te aunitinoise Yesu dara betaise sewa zewai wenua awa.