Search form

Matiu 27:11

Pilato meni Yesu ni pasinaira betaise sewa nininu zewai wenua.

11Nukare Yesu puro bamuwa ema tua nana benaura dopenu ema tua meni atata wero senua awa, “Ni Yuda emara ema tua ni?” Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Iyo, tosa awa.”