Search form

Matiu 27:13

13Ago wenu Pilato meni atata wero senua awa, “Nimore ge mou-mau tora awa ninitinosita?”