Search form

Matiu 27:15

15Betai Daininua amira pura sero ema tua nu Yuda ema zo zazo sasara benai sora ena besero awinoisonua.