Search form

Matiu 27:18

18Pilato meni nukare Yesu zuzu sero tepo puro bamuro nuso nana potiwa awa kotumuro amire ago senua awa.