Search form

Matiu 27:19

19Are ema tua nu ge sai zewai wai masi nusora arumuro itinu bama nuso meni ge ego potinu bamunua awa, “Ni ema saramai amira ge osino zo oko sase. Nera kota, na zeme atua wero nu emo yaya bamu tapinomite gena.”