Search form

Matiu 27:2

2Ago wero sewa Yesura wana eto beniro puro Romara ema tua Pilato amira nana bamuwa awa.