Search form

Matiu 27:22

22Ago sewa nu atata wero senua awa, “Agoro Yesu Soyai Ema Kristo asinowa numore nogo wamunoni?” Ago atata wenu beta-be wero arero ego sewa awa, “Nu ni pasinaira betaise.”