Search form

Matiu 27:23

23Ago sewa Pilato meni noko atata wero senua awa, “Nogoro ago towi? Nu pasina ne wisi?” Ago senu nukare atata amira susu kaka samu inoise arero-worero sewa awa, “Ni pasinaira betaise.”