Search form

Matiu 27:24

24Ago sewa Pilato meni uzutiro sero zainiro tetere wero giro bogi bamu kei awai azu inoise senu soumai ou puro muwa nu Yuda emara nana benaura wana nuso sewinoise ego senua awa, “Ema saramai ei awa dai betai amira pasina awa naso nana oko itaise. Awa nena nisokare gege.”