Search form

Matiu 27:29

29Ago wero asi dirinare puro bubuna wero giti nusora wosuniwa awa. Ago wero bogi zo potiwa wana me meni puro dopenua awa. Ago wero nuso nana zora baro bawa diro nu isipitinoise ego sewa awa, “Waiko koko, Yuda emara ema tua.”