Search form

Matiu 27:3

3Betaise sewa zewai wenua awa Yudas kerenai ema meni niniro giro nogoro ago weteni asero duba nuso waya wenu moni potiwa awa puro bamuro pris babezinomare simaire potinua awa.