Search form

Matiu 27:32

Yesu ni pasinaira dewa betenua.

32Puro susaumite ebete ena ema zo tamuwa zazo nuso Simon, nu Sairini natara. Nukare nu tamuro awita sewa Yesura ni pasinai soremuro dimunu bamuwa awa.