Search form

Matiu 27:34

34Kei awero ou wainre ou dokaka yaya nuwenaira amire dai dawero potara naise potiwa niro giro donua awa.