Search form

Matiu 27:37

37Are gitine ike ena susu nera nu deu amira ge ego ine gaero potiwa itinua awa, “Ei awa Yesu, Yuda emara ema tua.”