Search form

Matiu 27:38

38Are nukare bewana wai mai eto numore dai ni pasinaira dero zo enibara zo enibara ago potiwa dopewato awa.