Search form

Matiu 27:42

42“Nu gita ema eni soremuro kora inoisia, ata nu nutope soremai ine tepo awa. Nu Isreli emara ema tua nasokai nowita, awa ni pasinaira ena zeme osai nu Soyai Ema nasokai me asamunonakai.