Search form

Matiu 27:43

43Nune ‘Na Anutura Mai’ asinoise Anutu tuma didinowia, are Anutu meni nu yaba inoise giro nu soero pumaise ganekai.”